RODO

Kategoria > Informacje ogólne

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ

URZĄD GMINY DOBRA

Na samorządzie terytorialnym ciążą liczne zadania wynikające z przepisów prawa. Przy wykonywaniu tych obowiązków  może dochodzić do przetwarzania danych osobowych m.in. mieszkańców gminy, osób które świadczą usługi na rzecz gminy, interesantów urzędu.  Musimy pozyskiwać dane osobowe w celu realizacji  zadań ustawowych realizowanych przez Gminę na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wykonania zawartych umów lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Takim zadaniem jest np.  wydawanie dowodów osobistych, ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pobór podatków, egzekucja zobowiązań pieniężnych, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego, odpowiedzi na skargi, petycje i wiele innych obowiązków. 

Podstawami legalnego przetwarzania danych może być więc wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na organach Gminy. Przetwarzanie Państwa danych może być też niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej organom Gminy. W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być realizowane tylko na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą.

Podstawy legalnego przetwarzania danych zwykłych określone zostały w art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) – dalej RODO.


W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

Przetwarzanie danych osobowych ograniczamy do niezbędnego minimum koniecznego do satysfakcjonującego Państwa, zrealizowania założonego celu. Zapewniamy, że przetwarzamy tylko te dane, które są nam niezbędne do realizacji naszych obowiązków bądź Państwa wniosków czy realizacji zawartych umów. Są one przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, tj.:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych- RODO,
 • ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r., poz. 1781 tj. z późn. zm.),
 • ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem celu rozpoznawania, zapobiegania i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 r. poz. 1795 tj. z późn. zm.). – z zastrzeżeniem, że w przypadku danych przetwarzanych na podstawie tego aktu prawnego – administratorem danych jest Komendant Straży Gminnej w Dobrej.

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Zapewniamy, że przy przetwarzaniu zgromadzonych danych osobowych Wójt Gminy Dobra, jako ich administrator (oraz Komendant Straży Gminnej w zakresie wskazanym wyżej), przestrzega normy wynikającej z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP, tj. nie pozyskuje, nie gromadzi i nie udostępnia innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Stosuje również z daleko posuniętą sumiennością wskazane w RODO zasady, m.in. przetwarzania danych w zgodności z prawem (art. 5 ust. 1 lit. a RODO)  oraz  minimalizacji danych osobowych (art. 5 ust. 1 lit c RODO), zgodnie z którą dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Nasze bazy danych z Państwa danymi osobowymi zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Pracownicy Urzędu Gminy Dobra zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Zobowiązani są do przestrzegania zasad dotyczących ochrony Państwa prywatności i poufności w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

Dane zbierane automatycznie 

Informujemy, że nie zbieramy danych w sposób zautomatyzowany i nie podlegają one zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na profilowaniu.

Szanowni Państwo, 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami – klauzulą informacyjną oraz innymi wybranymi klauzulami informacyjnymi, skierowanymi do tematycznie do osób, których dane przetwarzamy. Dowiedzą się z nich Państwo, kto przetwarza Państwa dane osobowe i w jakim celu, jakie przysługują Państwu prawa oraz w jaki sposób z tych praw korzystać. Pozostałe klauzule informacyjne związane z Państwa sprawami, wnioskami itp. są dostępne w poszczególnych wydziałach i referatach Urzędu Gminy Dobra. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych lub wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych- Markiem Grąbczewskim. Kontakt: inspektorodo@dobraszczecinska.pl  

 

Klauzula informacyjna

obowiązująca w Urzędzie Gminy Dobra w związku z treścią Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119.1).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane jest Wójt Gminy Dobra, z siedzibą: ul. Szczecińska 16a,  72-003 Dobra. (dalej Wójt)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który może udzielić Państwu więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: inspektorodo@dobraszczecinska.pl

 3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych ?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Wójta na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. realizacji obowiązku podatkowego, wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, prowadzenia działalności gospodarczej, pomocy rodzinom i osobom samotnym, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie naszej Gminy, planowania przestrzennego i warunków zabudowy, realizacji inwestycji, dzierżawy lub sprzedaży gruntów, zatrudniania lub też na podstawie uzyskanej od Państwa zgody.

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi. Niezbędne jest również do wypełniania obowiązków ciążących na Wójcie i ochrony żywotnych Państwa interesów.

Podstawą prawną jest np.:

- ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

- ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

- ustawa z 29 sierpnia 1997 r.  o strażach gminnych,

- ustawa z 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,

- ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

- ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- ustawa z 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy,

- ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,

- ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

      oraz akty wykonawcze do w/w. ustaw.

  

 1. Komu będziemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom, którzy współuczestniczą i wspierają Wójta w realizacji jego obowiązków wynikających z przepisów prawa lub uzyskanej od Państwa zgody. Mogą to być osoby fizyczne, osoby prawne lub ich organy np. urzędy centralne, inne jednostki samorządu terytorialnego, policja, sąd itp.

 

 1. Czy muszą nam Państwo podać dane osobowe?

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania niektórych kategorii danych niezbędnych do realizacji naszych obowiązków (np. imion, nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL). Podanie niektórych danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach niezbędne do realizacji zadań publicznych lub zawarcia umowy.

 

 1. Jak długo Wójt może przetwarzać dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, realizacji umów w Państwa interesie, okres  postępowań np. administracyjnych, sądowych, dochodzenia roszczeń itp., a w innym  przypadku po ustaniu celu przetwarzania.

 

 1. Jakie Państwo mają uprawnienia w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj.:

- przysługuje Państwu  prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych,

- w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem,

- przysługuje Państwu  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Wójt przeanalizuje, czy podstawy do dalszego ich przetwarzania po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

 

 1. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

 

 1. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone pod względem technicznym (informatycznym) jak i prawnym przed wglądem nieupoważnionych osób trzecich. Spełniają one bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym) jak i prawnym.

 

 1. Dane, które są przesyłane na nasze serwery- chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).

 

 1. Strona internetowa „dobraszczecinska.pl” wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy komputerem, a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie trzeba ponownie wprowadzać informacji za każdym razem, kiedy użytkownik wraca na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.

 

 1. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy Dobra >> pobierz (pdf)

Klauzula Informacyjna dla osób składających wnioski o dostęp do informacji publicznej >> pobierz (pdf)

Klauzula informacyjna dot. transmisji i utrwalania obrad sesji Rady Gminy Dobra >> pobierz (pdf)

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów oraz innych Stron umów cywilnoprawnych >> pobierz (pdf)

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej