Deklaracja

Kategoria > Informacje ogólne

Rok 2023 i 2024

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2023 i 2024. 

Deklarację należy złożyć do 10 lutego w każdym roku kalendarzowym.

Deklaracja w wersji PDF >> pobierz 

Wzór wypełnionej deklaracji na rok 2024 >> pobierz

Wzór wypełnionej deklaracji na rok 2023 >>pobierz 

UWAGA!

Maksymalna kwota opłaty w 2024 roku wynosi 175,48  zł miesięcznie.

Maksymalna kwota opłaty w 2023 roku wynosi 160,83 zł miesięcznie.

Aby wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Dobra przez platformę E-PUAP należy:

 1. Zalogować się lub założyć konto na platformie: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Kliknąć w bezpośredni link do deklaracji: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/najczesciej-zalatwiane-sprawy/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/3211012

  lub 
 2. Zalogować się lub założyć konto na platformie: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Wybrać Katalog Spraw i znaleźć w nim ( wpisując kod pocztowy 72-003 ):
  URZĄD GMINY W DOBREJ
  72-003 DOBRA, UL. SZCZECIŃSKA 16A

  -  Wybrać w Katalogu Spraw -> Ochrona Środowiska -> Najczęściej załatwiane sprawy:
     Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Wypełnić, podpisać i wysłać deklarację.

  Po wysłaniu deklaracji system E-PUAP automatycznie generuje UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia), które jest oficjalnym potwierdzeniem przyjęcia dokumentu przez Urząd Gminy.

Dla poprawnego wyświetlania się formularza zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox.

  WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DOBRA SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM:

 • w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
 • terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty;

Jako właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych jest zużycie wody za rok poprzedni.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości  niezamieszkałych  jest liczba pojemników, w które wyposażona jest dana nieruchomość.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 1. Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.
 2. Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra.
 3. Wydział ds. Obywatelskich, ul. Lipowa 51, 72-003 Wołczkowo.
 4. Wydział ds. Ochrony Środowiska, ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra.

CZYM SKUTKUJE NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI LUB NIEUISZCZENIE OPŁATY W ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI?

 • właściciel nieruchomości podlega karze grzywny (art.10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie);
 • w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieuiszczone w wyznaczonym terminie lub uiszczone w wysokości niższej od należnej, podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu z instrukcją wypełnienia e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

  

-------------------- DEKLARACJE Z POPRZEDNICH LAT ---------------------

Rok 2022

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2022r. 

Deklaracja w wersji PDF >> pobierz 

Wzór wypełnionej deklaracji >>pobierz 

 UWAGA!  Maksymalna kwota opłaty w 2022 roku wynosi 149,68 zł miesięcznie.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ---> POBIERZ (pdf)
(obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.)

Wzór wypełnionej deklaracji --> pobierz (pdf)

Wzór wypełnionej deklaracji - nieruchomości niezamieszkałe --> pobierz (pdf)

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ---> POBIERZ (pdf)
(obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.)

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI --> POBIERZ

(Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.)

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI ---> POBIERZ

(Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.)

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej